Θησαυρίσματα 35 (2005)

Stone A. F., Narrative similarities and dissimilarities. Determing the role of Constantine Doukas at the siege of Ancona, 1173, Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 35 (2005), 9-17 [Stone A. F., Αφηγηματικές ομοιότητες και διαφορές: διασαφηνίζοντας το ρόλο του Κωνσταντίνου Δούκα στην πολιορκία της Αγκώνας, 1173].

Haberstumpf W., Dinasti Italiani in Levante. Gli Acciaiuoli Duchi di Atene: Regesti (secoli XIV-XV), Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 19-93 [Haberstumpf W., Ιταλοί ηγεμόνες στην Ανατολή. Οι Ατσαγιόλι, δούκες των Αθηνών. Επιτομές (14ος- 15ος αἰ.)].

Fonkič B. L., Sulla storia del restauro di un manoscritto greco tra e secoli XVI e XVII. Il “Romanzo d’Alessandro” dell’Istituto Ellenico di Venezia, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 95-103 + πίν. 1-11 [Fonkič B. L., Η ιστορία της συντήρησης ενός ελληνικού χειρογράφου το 16ο και 17ο αιώνα. Το «Μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου» του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας].

Pollastri Serena, Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 105-128 [Pollastri Serena, Το εμπόριο των υφασμάτων στην Κρήτη στα τέλη του 14ου αιώνα].

Joita Monica, Il ruolo del Rinascimento italiano nella civilità moderna del Sud-Est europeo. Alcuni aspetti poco noti, Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 35 (2005), 129-144 [Joita Monica, Ο ρόλος της Αναγέννησης στη νεότερη πολιτισμική ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πτυχές λιγότερο γνωστές].

Ηλιάδης Ιω. Α., Η «Κοινωνία των Αποστόλων» σε μία κυπριακή εικόνα και η εικονογραφική εξέλιξή της, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 145-173 + πίν. 1-8 [Iliadis Io., LaComunione degli Apostoliin unicona cipriota e la sua evoluzione iconografica].

Μαλτέζου Χρύσα, Οι Έλληνες μέτοικοι στη Βενετία μετά την Άλωση. Ταυτότητα και εθνική συνείδηση, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 175-184 [Maltezou Chryssa, I profughi greci a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli: indentità e coscienza nazionale].

Τσακίρη Ρομίνα Ν., Gradenigo εναντίον Calergi: μοιχεία, διαπλοκή και δικαιοσύνη στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (1561-1562), Θησαυρίσματα  /  Thesaurismata 35 (2005), 185-212 [Tsakiri Romina N., Gradenigo contro Calergi: Adulterio, iter processuale e giustizia nella Creta sotto dominio veneziano (1561-1562)].

Ιωάννου Παν. Κ., Γεώργιος Κλόντζας ή Natale Bonifacio; Σχετικά με την πατρότητα της εικονογράφησης του Marc. Gr. VII 22, Θησαυρίσματα  / Thesaurismata 35 (2005), 213-242 + εικ. 1-14 [Ioannou Pan. K., Giorgio Klontzas o Natale Bonifacio? Sulla paternità dellillustrazione del codice Marc. gr.VII 22].

Αρακαδάκη Μαρία, Αρχειακά τεκμήρια για το φρούριο της Γραμβούσας. Τέσσερις εκθέσεις προνοητών της τελευταίας δεκαετίας του 16ου αιώνα, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 243-294 + εικ. 1-3 [Arakadaki Maria, Testimonianze archivistiche sulla fortezza di Gramvussa. Quattro relazioni di provveditori dellultimo decennio del XVI secolo].

Λαμπρινός Κ. Ε., Αποσκίρτηση από το λατινικό δόγμα και αντίκτυπος στην κοινωνική θέση. Στερήσεις τίτλων βενετικής ευγενείας; Κρήτη, τέλη 16ου-17ος αι., Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 295-308 [Lambrinos K. E., Defezione dal dogma latino e ripercussione nellassetto sociale. Privazioni dei titoli di nobiltà veneziana; Creta, fine del XVI-XVII secolo].

Κουτμάνης Σωτ., Όψεις της εγκατάστασης των Ελλήνων στη Βενετία το 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 309-339 + χάρτες 1-3 [Koutmanis Sot., Aspetti dellinsediamento dei greci a Venezia nel Seicento].

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, Οικοδομική δραστηριότητα στην Κέρκυρα το 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 341-370 [Karlafti-Mouratidi Fotini, Attività edilizia à Corfù nel Seicento].

Losacco Margherita, «Il naso antico di Fozio». Nota sul riuso di Fozio nellOttocento italiano, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 35 (2005), 371-392 [Losacco Margherita, «Il naso antico di Fozio». Σχόλιο στην «επαναχρησιμοποίηση» της μορφής του Φωτίου στον ιταλικό 19ο αιώνα].